تلاشی موقت با زمان معیین برای ایجاد محصول / خدمت منحصر به فرد با مجموعه ای از تحویل شدنی های  با ارزش و قابل ارائه به مشتری را پروژه می نامند.